SK GLIMMAS STADGAR
(Detta dokument kan även öppnas som DOC eller PDF )
 
§1

Specimenklubben Glimma är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Glimåkra med omnejd. Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess södra distrikt.

Klubben har till syfte:

• Att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform

• Att befrämja sportfiske och fiskevård

• Att i medlemmars intresse verka för ändamålsenlig organisation av   fisket och fiskevattnets rationella utnyttjande

• Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset   bland ungdomen och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden

• Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets   område

• Att verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt

• Att verka för ett gott kamratskap mellan klubb- och övriga   förbundsmedlemmar

• Att befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier av   fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen

§2

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter

§3

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild utsedd ordförande och minst två ledamöter jämte suppleanter, vilka samtliga utses för en tid av två år, på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val, där lotten avgör. Klubben tecknas av fungerande ordförande jämte styrelseledamot

§4

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer, jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljas på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen

§5

Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet

§6

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionär
4. Styrelsens förvaltningsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
7. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
8. Val av två revisorer jämte suppleanter
9. Val av erforderliga kommittéer
10. Fastställande av arvoden och traktamenten
11. Fastställande av avgifter
12. Styrelsens rapporter och förslag
13. Motioner och ärenden
14. Mötets avslutande

§7

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen

§8

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande, förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig i ärendet

§9

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande Klubbmöten, varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflytta

§10

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fritidsfiskefrämjande åtgärder

§11

Det är förbjudet av medlem att avyttra fisk för försäljning